باز هم بوي كتاب تازه

ماه مهر آمده است

حسّ بيداري من چند برابر شده است

قد كشيده است مدادم امروز

به من امروز معلم مي گفت:

بچه ها، هدف اين است اگر

تخته مدرسه ما سبز است

ننويسيم دگر تخته سياه

دفتر نمره به ترتيب الفباست ولي

زندگي يعني، آن آخري اول بشود

معني زندگي آن قدر بزرگ است كه ما

مي توانيم در آن، دفتر صد برگ شويم

زنگ ها ـ يعني عادت كني از خويش به بيرون بزني

هدف اين است كه ما آخر زنگ

كس ديگر بشويم

دفتر نمره به دستان خداست.

 

دانش آموزان عزيز

ضمن تبريك شروع سال تحصيلي جديد

براي دريافت برنامه هفتگي سال جديد اينجا كليك كنيد

 

 

قبرستان بقيع را به صورت سه بعدي مشاهده كنيد.لينك دانلود